Showing 1–12 of 24 results

Bàn bộ B47

1,380,000  - (Chưa Bao Gồm Thuế VAT)

Bàn bộ B48

1,620,000  - (Chưa Bao Gồm Thuế VAT)

Bàn bộ B52

2,052,000  - (Chưa Bao Gồm Thuế VAT)

Bàn bộ B53

1,608,000  - (Chưa Bao Gồm Thuế VAT)

Bàn bộ B54

1,590,000  - (Chưa Bao Gồm Thuế VAT)

Bàn bộ B58

1,848,000  - (Chưa Bao Gồm Thuế VAT)

Bàn khám bệnh BKB 01I

1,746,000  - (Chưa Bao Gồm Thuế VAT)

Bàn khám bệnh BKB 02I

1,659,000  - (Chưa Bao Gồm Thuế VAT)

Bàn khám bệnh BSA 01I

1,702,000  - (Chưa Bao Gồm Thuế VAT)

Cọc truyền CT 01I

350,000  - (Chưa Bao Gồm Thuế VAT)

Ghế bộ G18C

324,000  - (Chưa Bao Gồm Thuế VAT)

Ghế bộ G51

448,000  - (Chưa Bao Gồm Thuế VAT)